2078 Ogashara
Minami Alps City
Yamanashi
Japan
400-0306
tel/fax: 055-283-5421